Strona główna
English  Russian
Polityka Spółki

Nadrzędnym celem PETRO Mechanika jest świadczenie usług remontowych oraz wytwarzanie wyrobów zgodnie z oczekiwaniami i w pełni satysfakcjonujących naszych odbiorców oraz w bezpieczny sposób dla pracowników i otoczenia.
Naszym zadaniem jest podnoszenie jakości, ochrona naturalnego środowiska, stwarzanie warunków bezpiecznej pracy, rozwój poziomu technicznego i stosowanych technologii. Nasze usługi i produkcja są zgodne z potrzebami naturalnego otoczenia, prowadzone są w sposób kontrolowany, zgodnie z pozwoleniami, przepisami i deklaracjami.

Cele te osiągamy poprzez:
  • Ciągłe doskonalenie organizacji, techniki, technologii, warunków pracy pozwalające na coraz wyższą jakość, rozwój rynku i pakietu świadczonych usług, oraz racjonalizowanie kosztów.
  • Stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy w zakresie podnoszenia jakości, ochrony środowiska i bezpieczne prowadzenie prac.
  • Rozszerzanie zakresu oferowanych usług i wyrobów oraz podnoszenie ich jakości poprzez stosowanie w produkcji wyłącznie dopracowanych i udokumentowanych metod oraz dobór dostawców zapewniających materiały i usługi odpowiedniej jakości i ograniczające oddziaływanie na środowisko.
  • Określanie dla każdego pracownika PETRO Mechanika jasno zdefiniowanych kompetencji, uprawnień i obowiązków w zakresie jakości, wymagań środowiskowych i prowadzenia bezpiecznej pracy.
  • Nadzorowanie procesów produkcyjnych na wszystkich etapach, w taki sposób, aby nie było możliwości oferowania klientowi wyrobu niezgodnego z umową.
  • Stwarzanie właściwych relacji wewnętrznych dających możliwości rozwoju i satysfakcję pracownikom oraz zapewnienie im warunków bezpiecznej pracy.

Znajomość zadań i utożsamianie się z wymienionymi celami jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.
W zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa pracy chcemy sprostać wszelkim wymaganiom, być wiarygodnym i efektywnym wykonawcą gwarantującym bezawaryjną pracę produkowanych wyrobów i świadczonych usług. Naszym staraniem jest, aby oferta PETRO Mechanika była zawsze konkurencyjna w stosunku do innych ofert.
Gwarancją realizacji polityki jest wdrożenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnym z Normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, AQAP 2110. Kierownictwo Spółki deklaruje niezbędne środki do realizacji Polityki firmy, ocenia jej realizację i efektywność.
Podnoszenie jakości, ochrona środowiska, spełnianie wymagań bezpiecznej pracy jest jednym z podstawowych zadań na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Za całość realizowanej Polityki odpowiada Dyrektor Naczelny, poprzez zarządzanie, przydział obowiązków, określanie kompetencji i odpowiedzialności. Naszym dążeniem jest, aby PETRO Mechanika była partnerem utożsamianym z wysokim poziomem jakości w skali kraju, przyjazna i bezpieczna dla środowiska i pracowników.Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zarząd i pracownicy spółki PETRO Mechanika SA zapewniają realizację usług produkcyjnych i remontowych zgodnie w wymaganiami i dobrą praktyką w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nasza deklaracja dotyczy nie tylko zobowiązań spełniania wymagań prawnych i innych ale również stosowania uznanych standardów w zakresie BHP.
Deklarujemy podnoszenie stanu bhp w celu uzyskania pozycji wiodącej w zakresie bezpiecznej pracy w naszym otoczeniu.
W ramach Systemu Zarządzania zgodnie z PN-N-18001 prowadzone są systematyczne działania doskonalące szczególnie w obszarze zapobiegania wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz w zakresie eliminowania operacji lub substancji szkodliwych tam gdzie to możliwe w realizowanych procesach.
Stałym elementem doskonalenia systemu jest podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie bhp oraz upowszechnianie idei bezpiecznej pracy w otoczeniu.
Zarząd spółki deklaruje jako priorytetowe wszystkie działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezbędne środki i zasoby do realizacji naszej deklaracji.

Posiadamy Certyfikaty
NIP: 774-24-75-802 | REGON: 611040133 | KRS: 0000323897 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy opłacony w całości: 5 632 000 zł
Copyright © PETRO Mechanika S.A.   |   Wykonanie: Plocman